Salon huid en voet Stadshagen

49 sterren

Contact

Salon huid & voet Stadshagen
Slaperdijkstraat 12
8043 HP Zwolle (Stadshagen)
06-41 31 90 09

Whatsapp

info@salonhuidenvoet.nl

KvK nummer: 60639385

Openingstijden

Maandag:          9:00 - 14:30 uur

Dinsdag:            9:00 - 17:00 uur

Woensdag:        Gesloten

Donderdag:       9:00 - 14:30 uur

Vrijdag:              9:00 - 17:00 uur

Zaterdag:          9:00 - 17:00 uur (oneven weken)

Zondag:            Gesloten

Voor de rust tijdens de behandelingen wordt er geen telefoon aangenomen. Behandelingen zijn uitsluitend op afspraak.

Locatie

Salon huid & voet Stadshagen is gevestigd aan de Slaperdijkstraat 12 in de wijk Stadshagen (Zwolle). De salon heeft een wachtkamer en twee ruime behandelkamer. Het is makkelijk te bereiken op de fiets (via het Twistvlietpad) of met de auto (via de Frankhuizerallee). Er is een fietsenstalling aanwezig naast de salon en er is voldoende parkeermogelijkheid in de straat. 

Klik hier voor een rondleiding en sfeerimpressie.

DSC 4128

Verhinderd?

Mocht u verhinderd zijn, neem telefonisch contact op om uw afspraak te verplaatsen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van te voren zijn afgemeld kunnen in rekening gebracht worden.

 

 

Privacy Statement Salon huid & voet Stadshagen

Salon huid & voet Stadshagen (hierna Salon) neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy statement geeft Salon aan welke gegevens verwerkt worden en met welk doel dit gebeurd.

Privacy en persoonsgegevens

Tijdens het eerste bezoek aan Salon huid & voet Stadshagen wordt er een anamnese afgenomen. Gegevens die noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig en verantwoord uitvoeren van een behandeling zullen worden besproken. Geeft u niet de juiste informatie over uw gezondheid, medicatie en dergelijke die relevant is voor een behandeling en er ontstaat schade is Salon daar niet aansprakelijk voor. Salon behandelt de vertrouwelijke gegeven volgens de richtlijnen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uw gegevens worden niet aan derde verstrekt of gebruikt zonder uw schriftelijke toestemming. Alle persoonlijke en vertrouwelijke informatie die in de praktijk worden besproken daarvan zijn beide verplicht tot geheimhouding. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Salon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. Salon doet er alles aan om uw privacy te borgen en gaat daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Dit brengt met zich mee dat Salon in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als Salon deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Salon is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van het statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kunt u contact opnemen via info@salonhuidenvoet.nl

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Salon huid & voet Stadshagen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een behandeling/opdracht.
 • Communicatie over de behandeling /opdracht en/of uitnodigingen;
 • Administratieve doeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is uitvoeren van de dienstverlening. Hiervoor legt Salon de volgende persoonsgegevens van u vast:

o    Voornaam;

o    Tussenvoegsel;

o    Achternaam;

o    Adres;

o    Woonplaats’;

o    Telefoonnummer / mobiel;

o    Geboortedatum;

o    E-mailadres;

o    Geslacht;

o    Type behandeling;

o    Betalingsgegevens;

o    Bijzonderheden zoals medische gegevens die nodig zijn voor het goed uitvoeren van (toekomstige) behandelingen.

-       Ziektes zoals risicovoet, diabetes, reuma;

-       Allergieën;

-       Zichtbare en onzichtbare klachten aan de voeten en nagels;

-       Simms classificatie;

-       Zorgprofiel’;

o    Informatie ten behoeve van de verzekering, mocht u de kosten declareren bij de verzekeraar.

-       BSN;

-       Verzekermaatschappij, verzekeringnemer en verzekeringsnummer.

Uw persoonsgegevens worden door Salon opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. ‘Bel mij terug’ formulieren worden binnen 1 jaar na einde van het jaar verwijderd.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan Salon geeft kan aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Bijvoorbeeld bij vervolgafspraken bij arts of podotherapeut en het verzorgen van de (financiële) administratie. Salon verstrekt nooit persoonsgegevens aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt Salon hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal Salon de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dient Salon medewerking te verlenen en is dan ook wettelijk verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan Salon persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Salon verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Salon bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Salon heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens derden van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Onze informatiesystemen zijn fysiek en technisch beschermd.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Salon van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Salon kan u vragen om u te legitimeren voordat gehoor gegeven wordt aan voornoemde verzoeken. Mag Salon uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Beeldmateriaal

Alleen met (schriftelijke) toestemming van u zal Salon foto’s of video’s op de website of social media plaatsen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u hierover direct contact opnemen met Salon. Komen wij er samen niet uit dan is dat natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen of opmerkingen

Als u naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u via info@salonhuidenvoet.nl contact opnemen. 

Anbos logo

ProVoet logo

Procert logo

pin logo